Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Project: Advies aan Gemeente ‘s-Hertogenbosch inzake aanpassing bestemmingsplannen en herinrichting gebied ‘de Herven’

Gebieden worden als gevolg van het wegtrekken van (dienstverlenende) bedrijven opnieuw of heringericht. Dit gebeurt dikwijls voor een combinatie van functies. In bijvoorbeeld een woonomgeving komen naast wonen ook werken, mobiliteit, recreatie, bodem, water, natuur en landschap naar voren als belangrijke aandachtspunten. Al deze aspecten moeten zowel vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening als uit het oogpunt van milieu zo goed mogelijk worden ingepast.

Het gebied ‘de Herven’ is na het vertrek van het Carolus Ziekenhuis in herontwikkeling gegaan. Voor het gebied is een nieuw bestemmingplan opgesteld. Bij de inwoners van dit gebied bestonden veel bezwaren tegen dit nieuwe bestemmingsplan. Hierop heeft Gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten het aantal wooneenheden drastisch te verlagen. De wens van de gemeente was om aan de meeste van de ingediende bezwaren tegemoet te komen en tevens een haalbaar (financieel, maatschappelijk en ecologisch) plan te behouden.

Voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch is een adviesrapport opgesteld, waarin de effecten op het bestaande bestemmingsplan in kaart zijn gebracht. Het ging hierbij om de tegemoetkoming aan de ingediende bezwaren en vermindering van de druk op het milieu, zoals mobiliteit, geluid, lucht, bodem, water, landschap en natuur.