AGEL adviseurs

Project: Veiligheids- & Gezondheidsplan: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water
Project: Diverse (water)bodemsaneringen en (water)bodemkwaliteitsadviezen
Project: Beslisdiagram Kaderrichtlijn Water

Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) beschikbaar zijn. In een V&G plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Voor AGEL adviseurs is een V&G plan opgesteld voor het werken in of met verontreinigde grond of (grond)water. Dit V&G plan is opgesteld volgens de geldende CROW-132 publicatie. Een belangrijk uitgangspunt in de CROW-publicatie is het risicogestuurd werken. Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden hierdoor gestuurd op het werkelijke blootstellingsrisico, waarbij schijnveiligheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Naast het opstellen van een V&G plan heb ik diverse (water)bodemsaneringen begeleid. Dit over het traject van het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering, tot en met het opstellen van de rapportages conform de geldende normen- en wetgeving. Mijn taken binnen dit werkveld:

-Verkennend- en nader bodemonderzoek, conform NEN 5740 als NTA 5755;
-asbestonderzoeken conform NEN 5707;
-bodemonderzoeken conform CROW 307 voor infrastructurele werken;
-waterbodemonderzoeken conform NEN 5720, alsook asbestonderzoeken conform NTA 5727;
-opstellen van BUS-meldingen en aansturen saneringen.

In het kader van waterbodemsaneringen heb ik een beslisdiagram gemaakt met de geldende normen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW beoogt onder meer de bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen en duurzaam gebruik van water. Zowel de chemische toestand als ecologische toestand van een waterlichaam worden meegewogen in het vaststellen van de waterkwaliteit. Ecologie bestaat naast biologie ook uit hydromorfologische- en algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen.