Water

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de (schaarse) beschikbare ruimte is er wereldwijd, sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, een toenemend bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende. Overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zoeken naar andere duurzamere oplossingen. Nu technologieën en kennis steeds breder beschikbaar komen, is het zaak visies en ambities te verenigen om het beheer van de hele watercyclus te verbeteren. Van opslag en afvoer tot zuivering en distributie. En van stormvloedkering tot kustbescherming.

#Aquatische ecologie #Hydrologie #Hydrografie #Stedelijk waterbeheer #Waterkwaliteitsbeheer #Riolering #Waterzuivering