Bodem

Het Nederlandse bodembeleid heeft als doel om een duurzame bodemkwaliteit te realiseren en te behouden. Het beleid is gericht op preventie en herstel. Hiertoe heeft de overheid regels opgesteld, waarin is vastgelegd wat de minimale kwaliteit van de bodem bij verschillende bodemgebruiksvormen moet zijn. De bescherming van de bodem is met name geregeld in de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming. Daarnaast zijn in diverse andere wetten met een raakvlak aan bodem, ook bepalingen opgenomen met hetzelfde doel (onder andere Woningwet, Wet Ruimtelijkeordening Grondwaterwet en Ontgrondingenwet).

Bij nieuwbouwprojecten en (her)inrichtingsprojecten van landelijke, stedelijke en industriële gebieden spelen bodemaspecten een belangrijke rol. Naast de draagkracht van de bodem en de waterhuishoudkundige aspecten is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van groot belang. Draagkracht, (grond)water en bodemkwaliteit bepalen dus voor een groot deel de (her)inrichtingsmogelijkheden van een terrein.

#Asbest in bodem #Bodemonderzoek #Bodemsaneringen #Bodemvruchtbaarheid #Bodemchemie #Bodemfysica #Bodembiologie #Geohydrologie #Waterbodems